Returner

Reklamation

Kunden är skyldig att uppvisa kvitto eller annat bevis över köpet vid ångerrätt/produktretur eller vid reklamation av felaktig produkt. Reklamationer behandlas endast skriftligt. Fritt formulerad reklamation kan skickas per e-post till adressen info@pareskincare.com. /a>.

Bytes- och returrätt

Påre-produkterna har ingen bytes- eller returrätt. För försändelsekostnaderna vid ångerrätt ansvarar konsumenten själv.

Ångerrätt

Ni har rätt att annullera detta avtal inom 14 dagar utan att ange orsak. Ångerrätten går ut 14 dagar från det att varan mottagits. För att utnyttja er ångerrätt ska ni meddela oss Hyvinvointi Sulo Oy, Kirkkotie 5-7, 12400 Tervakoski, tfn 02073013909, info@pareskincare.com om ert beslut att annullera avtalet på entydigt sätt (till exempel per brev eller e-post). Ni kan använda bifogade blankett för ångerrätt, men det är inte obligatoriskt att använda den. För att åtfölja tidsfristen för ångerrätt räcker det att ni skickar meddelande om utövande av ångerrätt innan tiden gått ut.

Ångerrättens verkningar

Ifall ni annullerar detta avtal återbetalar vi er alla de betalningar vi mottagit av er, även leveransavgifter (bortsett från extra kostnader som uppstått av att ni valt leveranssätt som avviker från det förmånligaste standardsättet som vi erbjuder), utan fördröjning och i alla fall senast 14 dagar från det att vi mottagit ert meddelande om annullering. Vi utför återbetalningen på det betalningssätt som ni använt i er ursprungliga transaktion om ni inte specifikt gett tillstånd till annat och i alla fall så att ni inte får kostnader på grund av återbetalningen av transaktionerna. Vi kan hålla inne återbetalningen tills vi fått varan tillbaka eller tills ni påvisat att ni har sänt försäljningsdugliga, oöppnade och intakta varor tillbaka. Ni ska skicka varorna tillbaka eller överlåta dem till oss eller leverera dem till besöksadressen Kirkkotie 5-7, 12400 Tervakoski, under butikens öppettider, utan fördröjning och senast inom 14 dagar från att meddelande om ångerrätt gjorts. Ni ansvarar för direkta kostnader som uppstår vid returnering av varorna (till exempel postpaket i Finland cirka 5,90 € eller från annat land till Finland eller internationellt paket från exempelvis Sverige till Finland 22,50 €). Ni ansvarar endast för sådan värdeminskning för varorna som beror på annat än sådan hantering som krävs för att konstatera varornas karaktär, egenskaper och funktionalitet.

Produkten som returneras vid ångerrätt

Den returnerade produkten ska var oöppnad, otestad, oanvänd samt i sin originalförpackning. Den returnerade produkten ska var fullständigt hel och i försäljningsdugligt skick, för att returen ska godkännas. Ifall den returnerade produkten har gentemot den omsorgsplikt som åläggs köparen enligt lag använts, har företaget rätt att återkräva värdeminskningen ända upp till produktens fulla pris med returkostnader. Du får en bekräftelse per e-post när vi mottagit och behandlat din retur.

Modell för ångerblankett

(fyll i och returnera denna blankett endast om ni vill annullera avtalet)

  • Mottagare: info@pareskincare.com eller per post Hyvinvointi Sulo Oy, Kirkkotie 5-7, 12400 Tervakoski. 
  • Jag/vi meddelar (*), att jag/vi vill (*) annullera det avtal som jag/vi ingått(*) beträffande leverans av följande varor (*) / utförande av följande tjänst (*): 
  • Beställningsdatum (*)/Mottagningsdatum (*):
  • Konsumentens namn (*) / Konsumenternas namn (*): 
  • Konsumentens adress (*) / Konsumentens adresser (*):
  • Konsumentens underteckning (*) / Konsumentens underteckningar (*) (endast om blanketten är ifylld i pappersform) 
  • Datum (*): 


Det överflödiga stryks över.

Problemsituationer i leveransen samt beträffande felaktiga produkter

Ifall produkten kommit bort under leveransen, skadats eller kunden fått fel produkt, ska kunden omedelbart meddela om felet på adressen info@pareskincare.com. Meddelande om felaktig leverans eller felaktig produkt ska göras inom 14 dagar från mottagandet av produkten. Ifall paketet har skadats på posten, ska produkten genast reklameras till Posten eller dess internationella samarbetspartners vid leveranser utomlands.

Felaktig eller skadad produkt

Ifall du mottagit felaktig eller skadad produkt ska du omedelbart kontakta vår kundservice info@pareskincare.com, dock senast inom 14 dagar från mottagande av beställningen.

Meningsskiljaktigheter beträffande köpeavtal

Ifall man inte kan lösa meningsskiljaktigheten i förhandlingar mellan parterna kan konsumenten föra saken till konsumenttvistenämnden (www.kuluttajariita.fi) för lösning. Innan saken förs till konsumenttvistenämnden ska konsumenten vara i kontakt med magistratens konsumentrådgivning (www.kuluttajaneuvonta.fi).

ODR-forum

Konsumenten kan via ODR-forumet föra tvisten beträffande köp i webbutik till behandling i tvistlösningorgan, ifall försäljaren och konsumenten inte sinsemellan når en lösning. På Europeiska kommissionens tvistlösningsforum på nätet har man samlat alla europeiska tvistlösningsorgan. Forumets namn härleds från orden online dispute resolution (ODR platform) vilket betyder tvistelösning via nätet. Tjänsten fungerar på alla EU:s officiella språk. För en finsk konsument som har en tvis med en finsk webbutik lönar det fortsättningsvis att först vända sig till konsumentrådgivningen för att reda ut saken. Länk till ODR- forumet.

© 2021 Påre Skincare