Integritetspolicy

Personuppgifter

Påre skincare bryr sig om din säkerhet och strävar efter att i alla situationer skydda dina personuppgifter på bästa möjliga sätt. Påre skincare har som mål att följa alla lagar och förordningar beträffande skyddande av personuppgifter. Denna policy, vid sidan av andra faktorer, hjälper dig att förstå hurdana personuppgifter Påre skincare samlar in och hur de används. Genom att godkänna denna integritetspolicy då du handlar på webbplatsen eller ger dina personuppgifter godkänner du att dina personuppgifter behandlas på nedanstående sätt. Påre skincare (Hyvinvointi Sulo Oy), (”Påre”) är som registerhållare ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar personuppgifter som du gett oss eller som vi samlat med hjälp av cookies på vår webbplats, för att kunna administrera dina inköp samt uppfylla vår skyldighet gentemot dig som kund. Till personuppgifter som Påre hanterar hör ditt namn, kön, e-postadress, köp-, betalnings- och beställningshistorik, ditt kreditkortsnummer, leveransadress, IP-adress samt telefonnummer

Hur använder vi dina personuppgifter?

Uppgifterna kan användas för identifikation, marknadsföring, kundenkäter, nyhetsbrev och statistiska data. Uppgifterna kan även användas för att skicka dig post, sms och e-post samt för marknadsföring och informering per telefon, om du inte förbjudit det. Du kan när som helst kontakta oss och förbjuda alla marknadsföring riktad mot dig som kund. Uppgifterna kan även användas för att analysera köpbeteende, så att vi kan skicka dig ändamålsenlig information och marknadsföringsmaterial samt utveckla webbplatsen, betalsätten och betalningsprocesserna. I samband med behandling på grund av utveckling av betalsätt och betalningsprocesser kan det ingå överlåtande av dina personuppgifter till andra samarbetsföretag samt för analyseringsändamål inkluderade tredje partens serviceleverantörer. På grund av detta kan dina personuppgifter behandlas tillsammans med uppgifter från andra register, såsom t.ex. kreditupplysningsregister. Ditt personnummer behandlas också i samband med inköp för de tredje parters del (eller på deras begäran) som erbjuder betal- eller kreditkortstjänster, så att de kan skaffa kreditupplysningsrapport från tredje parter. Användning av dina personuppgifter kan leda till behandling av dina uppgifter tillsammans med uppgifter från andra register inom och utanför EU samt till att dina personuppgifter behandlas för tidigare beskrivna ändamål inom ramarna för lagar och förordningar som tillämpas för detta. Uppgifterna kan även behandlas tillsammans med information som fåtts av eller delats med myndigheter eller t.ex. våra utskrivnings- och distributionspartners eller leverantörer av betal- och kreditkortstjänster. I samband med sådan användning beaktar Påre alltid ytterst aktsamhet. Genom att godkänna denna policy på webbplatsen då du handlar eller då du ger dina personuppgifter godkänner du överförande av dina personuppgifter till länder utanför ETA-området. Ifall Påre:s affärsverksamhet säljs i sin helhet eller delvis eller den fusioneras till annan affärsverksamhet kan dina personuppgifter överlåtas till våra rådgivare, eventuell köpare eller köparens rådgivare samt därtill till affärsverksamheten nya ägare. Påre använder Google-reklamtjänster. Du kan läsa mer om hur Google samlar in, delar och behandlar dina uppgifter via länken här. täältä.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi har i bruk flera dataskyddsmetoder med vilka vi skyddar de personuppgifter vi behandlar. För att skydda dina personuppgifter använder vi säkerhetsåtgärder samt tekniska och organisatoriska metoder, såsom t.ex. verifieringsmetoder för webbläsare. Därtill har vi ändamålsenliga brandmurs- och antivirusprogram med vilka vi skyddar nätet och förhindrar olaga intrång. Fysisk tillgång till utrymmena där vi förvarar data är begränsad, och de anställda ska identifiera sig för att slippa in. Utöver dessa använder Påre t.ex. SSL-krypteringsprotokoll (Secure Socket Layer) som säkerställer trygg överföring av data på Internet (och andra nät). Som kund bör du försäkra dig om att SSL-krypteringsprotokoll inte tagits ur bruk i din webbläsares inställningar. Vi använder enkelriktade koder för att förhindra otillåten tillgång till ditt kreditkortsnummer i samband med behandling.

Hur länge lagrar Påre mina personuppgifter?

Ifall du godkänner registrerad kundrelation hos Påre förvaras dina uppgifter tills du avsäger din registrering. Du kan avsäga den när som helst. Ifall du inte registrerar dig som kund/medlem, lagras dina personuppgifter endast för den tid som behövs för att följa lagen eller för att Påre ska kunna uppfylla de skyldigheter, som den har gentemot dig, t.ex. leverans- eller garantiskyldigheterna

Dina personuppgifter lagras dock inte i något fall längre än den dataskyddslagstiftning som tillämpas bestämmer.

Kontroll, uppdatering och korrigering av dina personuppgifter

Enligt den dataskyddslagstiftning som tillämpas har du rätt att avgiftsfritt få information om vilka av personuppgifter vi använder, oberoende av insamlingssätt. Ifall du vill ha denna information, ska du skicka oss en skriftlig begäran per e-post. Påre vill säkerställa att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade. Ifall någon uppgift du gett Påre ändras, till exempel din e-postadress, ditt namn eller dina betalningsuppgifter förändras eller du vill ändra på ditt användarkonto, skickar du de korrekta uppgifter till Påre via e-post. Du har när som helst rätt att begära att dina personuppgifter korrigeras, förhindras eller avlägsnas. Dina personuppgifter behandlas inte för direkt marknadsföring, ifall du förbjuder sådan behandling. Du har när som helst rätt att annullera vilken som helst tillåtelse som du gett för behandling av dina personuppgifter. Sådan annullering kan avgränsas till endast en del behandlingen, t.ex. behandling i samband med direktmarknadsföring

Ändringar i integritetspolicyn

Påre reserverar rätten att när som helst göra sådana ändringar i integritetspolicyn som behövs för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya lagstadgade eller tekniska krav. Alla förändringar som berör denna integritetspolicy publiceras på webbplatsen.

Hyvinvointi Sulo oy / Påre skincare registerbeskrivning

1. REGISTERHÅLLARE

Hyvinvointi Sulo Oy / Påre Skincare (senare ”Påre Skincare”) Kirkkotie 5-7, 12400 Tervakoski

2.Registeransvarig

Maria Kaarnakari / Hyvinvointi Sulo Oy, tel. +358207301393, Mannerheimintie 120, 00270 Helsinki, info@hyvinvointisulo.fi 

3. REGISTRETS NAMN

Påre Skincare kundregister

4. ÄNDAMÅLET MED BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTE

Registret används för Påres leveranser och hantering av beställningar samt för att rikta marknadsföringskommunikation per brev, e-post eller mobiltelefon enligt marknadsföringstillstånd. Grunden för behandling av personuppgifter är kundrelation, tillåtelse eller uppdrag eller annan saklig koppling. Behandlingen av personuppgifter grundas på personuppgiftslagens §8, 1.momentets 1, 2 och 5 punkt och §19. Personuppgifter som lagras används för att upprätthålla Påres genom olika kanaler och medier förverkligade kundrelation, sakliga förbindelse och kommunikation och uträttande av ärenden i samband med dessa samt för hantering av beställningar, planering, utveckling och uppföljning av affärsverksamhet, marknadsföring, kommunikation, nöjdhets-, opinions- och marknadsundersökningsenkäter och andra motsvarande åtgärder, riktning av affärsverksamhetens andra åtgärder och händelser i samband med analysering samt för andra motsvarande behövliga åtgärder. Påre använder i det tekniska och praktiska genomförandet av personuppgifternas behandling underleverantörer som verkar för Påres del enligt personuppgiftslagens §5

5. UPPGIFTER SOM REGISTRET INNEHÅLLER

Registret kan innehålla följande basuppgifter som kunden gett såsom: Namn, ålder eller födelseår, kön, modersmål, adress- och andra kontaktuppgifter samt en annan identifieringsuppgift i samband med den registrerade. Uppgifter som behandlas kan vara till exempel: Tillstånds- och förbudsuppgifter, de föremål för intresse som den registrerade angett eller information om besöksfrekvens i Påres webbutik eller uppgifter som är behövliga för riktande.

6. NORMALA INFORMATIONSKÄLLOR

Registrets uppgifter får regelmässigt från kunden, med kundens tillåtelse eller från sakligt samband och ärenden via olika kanaler i förbindelse med dessa och från andra händelser som har motsvarande koppling.

7. UTLÄMNING AV UPPGIFTE

Från registret utlämnas inte uppgifter till utomstående parter. Uppgifter kan överföras utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet på det sätt som personuppgiftslagen tillåter. Personuppgifter kan överlåtas åt Påres utvalda samarbetspartners för marknadsföringsändamål inom ramarna för personuppgiftslagen samt överlåtas åt behöriga myndigheter för till exempel utredning av missbruk

8. KUNDENS RÄTTIGHETER BETRÄFFANDE KUNDREGISTRET

Varje kund har rätt att kontrollera de uppgifter som sparats om henne/honom i registret. Uppgifterna kan kontrolleras genom att man levererar en skriftlig granskningsbegäran med egenhändig underskrift till den ansvariga (punkt 2). Uppgifter levereras skriftligt per post till den adress som nämns i granskningsbegäran. Ifall det finns fel i de registrerade uppgifterna kan den registrerade en skriftlig begäran om korrigering åt den i punkt 2 nämnda ansvariga personen. Varje kund har rätt att förbjuda att registerhållaren behandla sina uppgifter för bland annat direktmarknadsföring samt marknads- och opinionsundersökning. I förbudsärenden kan din registrerade vara i kontakt per post till adressen som meddelas i punkt 1.

9. REGISTRETS SKYDD

Manuellt material Anslutnings- och tävlingsblanketter och andra manuellt dokument som behandlas manuellt och innehåller personuppgifter destrueras på vederbörligt sätt efter behandling. Elektroniskt register: Påres kundregister lagras elektroniskt och på tillbörligt sätt skyddat från utomstående med brandmur och andra tekniska skyddsmekanismer. Endast vissa betrodda anställda hos Hyvinvointi Sulo Oy och representanter för samarbetspartners har rätt att behandla uppgifterna i registret. Dessa personer har tystnadsplikt

© 2021 Påre Skincare